هدف اصلی تیم مهندسی این شرکت که از افرادي متخصص و با تجربه که در طول سالیان متمادي در این صنعت به فعالیت مشغول بوده اند تشکیل شده است، در هر پروژه با در نظر گرفتن مسائل مربوط حداکثر سازي راندمان تولید و کاهش هزینه هاي جاري، استفاده حداکثري از پتانسیل هاي موجود است که تمام آنچه را که براي ساخت اصولی و صحیح نیروگاه و بهره برداري مطمئن از آن مورد نیاز است را در قالب نقشه و مدارك مهندسی و قابل استفاده براي اجرا مدون می سازد. لذا شرکت صبا نوآوران میتواند یکی از بهترین گزینه ها براي ارائه خدمات مهندسی به سایر شرکتهاي فعال در این حوزه تبدیل شده است.