بهر هبرداري و نگهداري از نیروگا ههاي تولید پراکنده برق تحت مدیریت شرکت صبا نوآوران از مهم ترین خدمات ارائه شده توسط این شرکت است که با ایجاد دانش، فناوري و نیروي انسانی متخصص، بهره برداري کامل و نگهداري نیروگاه را بنا بر سیاست هاي کلان کارفرما به انجام می رساند. این مزیت در کنار سایر توانمندي هاي صبا نوآوران براي در این شرکت است DG نصب و راه اندازس ، تأمین تجهیزات و ارائه را هح لهاي خلاقانه، مکمل چرخه کاري صنعت شرکت صبا نوآوران فرودس با داشتن کادر مدیریتی و فنی کارآزموده آماده ارائه خدمات بهره برداري و تعمیرات به نیروگاههاي تولید پراکنده در سراسر کشور میباشد.