فعالیت طولانی شرکت صبا نوآوران فردوس در صنعت تولید پراکنده سبب تسلط کامل به انواع مولدهاي مورد استفاده در کشور گردیده و این شرکت را به قابل اعتمادترین گزینه براي تامین مولد مورد نیاز سایر شرکتها تبدیل کرده است و هم اکنون این شرکت با تامین ژنراتورهاي پایه گازسوز (دوربالا و دورپایین) ساخته شده توسط برندهاي معتبر جهانی جهت استفاده در نیروگاه هاي تولید پراکنده (دردست اجرا و یا نصب شده) بعنوان یکی از شرکت هاي فعال در این حوزه بشمار می آید.